معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

پسا دكتري واحد بین الملل دانشگاه فردوسي مشهد:

International Postdoctoral Program-IPDP

International Visiting Scholar Program-IVSP

International Student Mobility Program-ISMP

پذيرش پسادكتري

قرارداد پسادكتري

آيين نامه پسادكتري

تسهيلات محققان دوره پسادكتري

پسا دكتري صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران

پسا دكتري بنياد ملي نخبگان

پسا دكتري فدراسيون سرآمدان علمي كشور

پسا دکتری نخبگان غیرمقیم

3995 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.