معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

شعار هفته ملی پژوهش و فناوری سال 94

فهرست برنامه‌هاي هفته پژوهش و فناوري

سال 1394

دانشگاه

1784 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.