معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي
1- شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور

2- راهنمای مراحل تکمیل مدارک جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت (شش ماهه) دانشجویان دکتری

3- كاربرگ مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجويان متقاضي (فرم 101)

4- کاربرگ شماره 2 (لاتین) (فرم 102)

5- تعهدنامه استرداد اضافه دریافتی ارز (فرم 103)

6- شرایط پذیرش مقاله و تمدید مدت فرصت تحقیقاتی (فرم 104)

7- کاربرگ خروج از کشور

8- کاربرگ تاییدیه دلایل توجیهی

  یکی از تعهدنامه‎های ذیل نیز باید ارائه گردد:

9- فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی

10- فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی

2656 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.