معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

 مقدمه

به منظورگسترش  تفكر راهبردي و ايجاد زمينه انجام مطالعات كارشناسي براي تسهيل تصميم گيريهاي اجرائي، كانون تفكر در دستگاه هاي اجرائي، سازمانها، نهادها، و نيز در دانشگاهها، موسسات پژوهشي  و بخش خصوصي  ايجاد مي شود.

الف ـ تعر‌يف

      واحدي است غيردولتي يا دولتي، غيرانتفاعي يا انتفاعي كه در ارائه نظرات و ديدگاهها كاملاً مستقل عمل مي كند و هدف آن انجام مطالعه، ايده پردازي و پژوهش براي تصميم گيري ها و سياستگذاري ها در زمينه هاي  فرهنگي،  اجتماعي، سياسي، اقتصادي و دفاعي و ارائه ايده و راه حل براي مشكلات و چالشها، و آينده انديشي در موضوعهاي موردنظر مديران و سياستگذاران متقاضي (بخش دولتي يا خصوصي) و كمك به تصميم سازي براي آنان است. كانون تفكر يكي از انواع واحدهاي تحقيق و توسعه است كه مطالعه و يا پژوهش را معمولاً به سفارش انجام ميدهد.

ب ‌ـ رسالت عمومي

       كمك به مديران  براي راهبري بهينه سازمان و حل مشكلات و همكاري با سياستگذاران در سياستگذاري و آينده  انديشي‌هاي موردنياز از طريق مطالعه، ايده پردازي  و پژوهش.

ج ‌ـ ‌اهداف و وظايف

1- مطالعات آينده انديشي و ارزيابي  و تحليل گري درموضوعات موردنظر (مشكلات اجتماعي، علم و فناوري،...)

2ـ مطالعه، تحقيق و تحليل و تهيه پيشنهاد در زمينه سياستها و  برنامه ر‌يزي راهبردي

3- ارائه راه حل براي سوالها و چالشهاي سازماني، مديريتي و اجتماعي و شناسايي فرصتهاي مهم

4- شناسايي، توصيف و تعريف دقيق مسايل موردنظر و ارائه ديدگاههاي تحليلي در خصوص سياست هاي مرتبط با موضوع.

5- تبديل ايده هاي كلي و پيشنهادهاي اوليه به سياست ها و برنامه هاي كلي

6- ايجاد زمينه لازم براي تضارب آراء در موضوع از طريق برگزاري همايش ها و...

7- ارائه يافته هاي مطالعاتي براي كارشناسان،‍ مديران سازمانهاي متقاضي

د - انواع كانون‌هاي تفكر

1- گروه مطالعات كوچكترين واحد تشكيل دهنده يك كانون تفكر است كه بايد حداقل  سه نفر تمام‌وقت با مدرك كارشناسي ارشد به عنوان انديشور در آن مشغول فعاليت باشند.

تبصره: افراد صاحب نظر و انديشة عضو سازمان نيز به عنوان عضو  پاره وقت مي‌توانند در خدمت كانون تفكر باشند.

2- مركز مطالعات، حداقل از دو گروه مطالعات تشكيل مي‌شود.

  تبصره: ساختار مركز مطالعات مي تواند انعطاف پذير باشد و انديشوران در ميان گروههاي مختلف جابجا شوند.

 ه ـ شرايط لازم براي صدورمجوز

درخواست ايجاد كانون تفكر از طرف متقاضي به همراه توجيه ضرورت آن؛

2ـ مشخص بودن رسالت (فلسفه وجودي) كانون تفكر موردنظر؛

       3ـ معرفي يك انديشور شاخص مورد تاييد معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان مسئول كانون تفكر؛

4ـ معرفي افراد مذكور در بند 1 بخش "ه " براي هر گروه تفكر؛

5ـ فراهم آوردن فضاي فيزيكي، پشتوانه مالي و كليه تجهيزات موردنياز توسط متقاضي؛

تبصره: منابع مالي كانون هاي تفكر از طريق عقد قراردادهاي علمي، هدايا،‌ موقوفات علمي، برگزاري همايش ها، انتشارات، كمك دستگاههاي اجرائي، كمك دولت و درآمدهاي ديگر تأمين خواهد شد.

6ـ ارائه اساسنامه پيشنهادي

       تبصره: ايجاد كانونهاي تفكر در دانشگاه‌ها صرف‍‌ا‌ً به سفارش دستگاههاي دولتي يا بخش خصوصي كه تأمين كننده منابع مالي آن باشد توصيه مي شود و در غير اينصورت بايد ضرورت تاسيس آن كاملاً توجيه شود.

 و ـ چگونگي صدور مجوز

    ابتدا درخواست موافقت اصولي متقاضي براي مدت 2 سال  با تاييد دفتر برنامه ريزي پژوهشي به شوراي گسترش پيشنهاد مي شود و فرآيند تصويب را مي گذراند. پس از شروع به فعاليت كانون تفكر و ارزيابي عملكرد دو ساله و قبول آن، با درخواست متقاضي موافقت قطعي صادر و اساسنامه نيز تصويب خواهد شد. در غير اين صورت موافقت اصولي لغو مي‌شود.

تبصره : در صدور مجوزها اولويت با متقاضياني است كه در امور راهبردي خبره باشند و  انديشوران آنها به لحاظ تخصص متنوع باشند.

 ز ـ نظارت و ارزيابي كانون‌هاي تفكر، بعد از صدور موافقت قطعي، با دفتر بررسي و ارزيابي پژوهشي خواهد بود.

 اين شيوه نامه، با يك مقدمه در 7 بخش و4 تبصره تنظيم و در تاريخ 8/5/84  به تصويب شورای گسترش آموزش عالی رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجراست.

8478 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.