معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

Markaz Pajooheshhay Shahri

نام هسته پژوهشي: پژوهش هاي شهری- منطقه ای شمال شرق کشور

تاريخ شروع به كار: 27 /5/1386

هدف:

1ـ گسترش كمي و ارتقاء كيفي پژوهشی کاربردی و نهادي كردن آن در دانشگاه و ايجاد فضاي مناسب براي پژوهش و نوآوري

2ـ تقويت نقش محوري پژوهش و ارزيابي برنامه‌هاي جامع پژوهش دانشگاه در چارچوب سياستهاي تحقيقات نظام براي توسعه منطقه

3ـ تعيين الويتهاي پژوهشي و اجراي طرحهاي تحقيقاتي بر اساس زمينه‌هاي منطقه‌اي و محلي

4ـ افزايش ميزان مشاركت اعضاي هيئت علمي دانشگاه در طرحهاي تحقيقاتي توسعه در منطقه

5ـ تمركز و هدايت محققين در يك مركز پژوهشي

6ـ گسترش و تعليم فرهنگ تحقيقات از طريق مشاركت بيشتر محققين و پژوهشگران در اجرايي طرحهاي پژوهشي

7ـ مشاركت و همكاري هر چه بيشتر محققين دانشگاه با واحدهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و صنعتي در منطقه

8ـ ترغيب دستگاههاي اجرايي و صنايع به استفاده بهينه از تاريخ تحقيقات به منظور ارتقاي كيفيت كارهاي توليدي و خدماتي توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي

9ـ برگزاري دوره‌هاي كارگاههاي آموزشي (روش تحقيق و فرهنگ تحقيقات) و سمينارهاي علمي، ملي و منطقه‌اي

10ـ توسعه منابع انساني (نيروي پژوهشگر محقق)

شرح وظايف :

1-انجام طرح ها و اولویت های پژوهشی بنیادی ، کاربردی و توسعه ای درحوزه مسائل شهری ومنطقه ای .

2- شناخت وتدوین اولویتهای مسا ئل و مشکلات استراتژیک منطقه بامحوریت  موضوعات ومسائل توسعه ای وکاربردی در جهت برنامه ریزی های محلی ومنطقه ای.

3-ارزیابی ونظارت  براجرای طرحهای پژوهشی درحوزه های پژوهشی مرکز

4- شناسایی وجلب مشارکت محققین در زمینه های تخصصی مرکز در سطح کشور.

5- برگزاری گرد همائی ها ونشستهای علمی در زمینه های شهر ی و منطقه ای

6-ارائه ونشر یافته های پژوهشی بااستفاده ازامکانات موجود

.

نام و نام‌خانوادگي مدير: دکتر محمد اجزاء شکوهی

مرتبه علمي : استادیار

نام و نام خانوادگي

مرتبه دانشگاهي

نوع همكاري

رشته تحصيلي

دانشكده

تمام وقت

نيمه وقت

دكتر عزت‌الله مافي

دكتر براتعلي خاكپور

دكتر محمدرحيم رهنما

دكتر محمداجزاء شكوهي

دکتر محمد قاسمي

دانشيار

استاديار

استاديار

استاديار

استادیار

×

×

×

×

×

جغرافياي انساني گرايش شهري

جغرافيا ي انساني ( برنامه‌ريزي شهري)

جغرافيا انساني گرايش شهري

جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

ادبيات

ادبيات

ادبيات

ادبيات

ادبيات

نشاني محل استقرار: دانشكده ادبيات و علوم انساني - پرديس دا نشگاه فردوسی مشهد

شماره تلفن‌ها:33-8796829

نمابر:8796829

پست الكترونيك: rcurp@um.ac.ir

7784 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.