معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

Water

تاريخ شروع به كار: 

هدف:

شرح وظايف:
1-

نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر محمد باقر شريفي
مرتبه علمي  : دانشیار

اعضاي هيأت علمي:
(لطفاً توجه داشته باشيد كه اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ها مي‌توانند به صورت نيمه‌وقت يا پاره‌وقت همكاري نمايند و در صورت بازنشستگي مي‌توانند تمام‌وقت باشند.)
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
سيدمحمود   حسيني
دانشيار

*

عمران (منابع آب)
مهندسي
2
محمدباقر   شريفي
استاديار

*

عمران (منابع آب)
مهندسي
3
بيژن      قهرمان
دانشيار

*

آبياري
كشاورزي
4
سيدحسين   ثنائي‌نژاد
استاديار

*

هيدروكليماتولوژي
كشاورزي
5
كامران     داوري
استاديار

*

آبياري
كشاورزي
6
شهناز      دانش
استاديار

*

محيط‌زيست
كشاورزي
7
فرشته     قاسم‌زاده
دانشيار

*

محيط‌زيست
آب‌هاي شيرين
علوم‌
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا:

آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
1-

امكانات و تجهيزات:

نشاني محل استقرار:
مشهد – ميدان آزادي – پرديس دانشگاه فردوسي مشهد – دانشكده مهندسي – هسته پژوهشي منابع آب و محيط‌ زيست
شماره تلفن‌ها:
8629540- 0511
نمابر:
8629541-0511
پست الكترونيك:

6586 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.