معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي
-   بزرگداشت پژوهش و پژوهشگر
-   انتشار عملكرد پژوهشي بخش‌هاي اجرايي، انتشار نحوه كاربست‌ها و اعلام نيازهاي پژوهشي
-   انتشار عملكرد پژوهشي بخش‌هاي پژوهشي، توان‌مندي‌ها و جهت‌گيري‌هاي پژوهشي
-   ايجاد فرصت مناسب جهت تقويت تعامل بين بخش‌هاي مرتبط با پژوهش
-   استفاده از فرصت ايجاد شده جهت ترويج فرهنگ پژوهش و تشويق پژوهشگران بالقوه
جهت برگزاري مناسب هفته پژوهش كميته دائمي برگزاري هفته پژوهش ذيل كميسيون پژوهش تشكيل و در طول سال فعاليت مي‌نمايد.

4933 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.