معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

معرفی طرح پژوهه

طرح پژوهه که از ابتداي سال 1386 در دانشگاه فردوسي مشهد اجرایی گردید در حقيقت باز تعريفي از نحوه هزينه­ كرد اعتبارات پژوهشي دانشگاه در سال­ هاي گذشته بوده است.

به­ عبارت ديگر با تصويب و اجراي طرح پژوهه سياست­ هاي كلي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تغيير نكرده است، بلكه سعي شده با اصلاح بخشي از مقررات موجود روند فعاليت ­هاي تحقيقاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تسريع و تسهيل گردد.

با اجراي طرح پژوهه، مديريت هزينه­ كرد اعتبارات پژوهشي به عضو هيأت علمي تفويض گرديده و ايشان جهت بهره­ گيري بهينه از امتياز و اعتبار مكتسبه ناگزير از يك برنامه­ -ريزي دقيق در فعاليت­ هاي پژوهشي خود مي­باشند. خوشبختانه با نگاهي اجمالي به وضعيت موجود و با كمال اطمينان مي­ توان ادعا نمود اعتبار تحقيقاتي كه دانشكده­ ها و واحدهاي دانشگاه در سال اول اجراي طرح مي­ توانند از آن بهره ببرند به مراتب بيش از اعتباري است كه در سال­ هاي گذشته جذب نموده­ اند؛ در برخي موارد اين افزايش چند برابر اعتبار سال هاي گذشته را نشان مي­دهد.

به استناد آيين­ نامه طرح، هر عضو هيأت علمي براساس فعاليت­ هاي پژوهش و فناوری انجام شده در سه سال گذشته امتيازي را كسب مي­ نمايد و به تناسب امتياز مكتسبه و البته با توجه به اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در هر سال، اعتبار معيني براي فعاليت­ هاي تحقيقاتي وي منظور مي­گردد. ميزان امتياز فعاليت­ هاي تحقيقاتي كه مبناي اعتبار پژوهه مي­ باشد در آئين­ نامه طرح پژوهه و در جدول مربوط آمده است.

نكته لازم به ذكر اين است كه در حال حاضر به جهت سهولت در اجراي طرح در مراحل مختلف از جمله در مرحله مميزي امتيازات، سقف امتياز مربوط به هر بند لحاظ و محاسبه مي­گردد.

اطلاعات مربوط به فعاليت­ هاي تحقيقاتي در جدول مربوط و از طریق سامانه پویا توسط عضو هيأت علمي تكميل و به مدیر گروه و سپس به معاون پژوهش و فناوری دانشكده مربوط ارسال مي­ گردد. بديهي است تكميل اطلاعات مربوط به هريك از فعاليت­ هاي تحقيقاتي براساس جزئياتي كه در کاربرگ آمده است ضروري مي­ باشد؛ ضمن آن­ كه جهت بررسي دقيق، مستندات مربوط به هريك از اين موارد نيز لزوماً در سامانه ثبت خواهد شد.

پس از تكميل کاربرگ و ارائه مستندات مربوط ، فعاليت­ هاي تحقيقاتي مشمول طرح در دوره ارزيابي توسط کارگروهی مركب از رئيس دانشكده، معاون پژوهش و فناوری دانشكده، مدير گروه مربوط، دبير كارگروه منتخب دانشكده و يك نفر از اعضاي هيأت علمي گروه (به انتخاب رييس دانشكده) بررسي و امتياز كسب شده محاسبه مي­ گردد.

در مرحله بعد، امتياز هر عضو هيأت علمي جهت بررسي و تصويب نهايي در کارگروه مميزي طرح پژوهه، به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال مي­ گردد.

امتياز پژوهه هر عضو هيأت علمي پس از بررسی و تصويب نهايي اين كارگروه با وضعیت " تایید نهایی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه" در سامانه ثبت می گردد.

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ضمن هماهنگي با ساير مراجع ذيربط و با درنظرگرفتن اعتبار تحقيقات دانشگاهي در هر سال، ميزان اعتبار به ازای هر امتياز را تعيين و به دانشكده­ ها  و واحدهاي دانشگاه ابلاغ مي­ نمايد.

پس از اطلاع عضو هيأت علمي از امتياز مكتسبه و اعتبار پژوهه، باتوجه به فعاليت­ هاي تحقيقاتي مشمول طرح كه در زير آمده است برنامه­ ريزي لازم جهت استفاده از اين اعتبار در طول هرسال توسط ايشان صورت مي­ گيرد. بديهي است مديريت صحيح جهت هزينه­ كرد اين اعتبار يا به عبارتي استفاده بهينه از اعتبار پژوهه به منظور كسب امتياز براي سال بعد از جمله اهداف عمده طرح پژوهه بوده كه عضو هيأت علمي را ناگزير از يك برنامه­ ريزي دقيق و حساب شده مي­ نمايد.

فعاليت­ هاي پژوهش و فناوری در طرح پژوهه

1-    طرح هاي پژوهشي درون دانشگاهی (شماره 1 و 2)

2-    طرح هاي پژوهشي شماره 3 (پايان­ نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری)

3-    شركت در مجامع علمي معتبر جهت ارائه مقاله

4-    هزينه چاپ (page charge) مقاله JCR

5-    حق عضويت در مجامع علمي

6-    خرید تجهیزات آزمایشگاهی سرمایه ای

لازم به ذكر است كه اعضاي هيأت علمي براي هزينه ­كرد اعتبار پژوهه هرسال خود تا سه سال فرصت خواهند داشت؛ به عبارت ديگر اعتباري كه در سال جاري به­ عنوان اعتبار پژوهه تعيين و ابلاغ مي­گردد جهت هزينه­ كرد در فعاليت­ هاي تحقيقاتي تا سه سال قابل ذخيره خواهد بود و بالطبع چنانچه در طول سه سال هزينه نگردد اين اعتبار صفر خواهد شد.

نحوه تصويب و هزينه ­كرد اعتبارات

1) طرح­ هاي پژوهشي درون دانشگاهی شماره 1 و 2

همان­ گونه كه در آئين­ نامه طرح پژوهه آمده است اعتبار طرح هاي پژوهشي شماره 1 و 2 و بخشی از اعتبار طرح های پژوهشی شماره 3 با پيشنهاد مجري و پس از طي مراحل تصويب از محل اعتبار پژوهه قابل پرداخت مي­ باشد.

بدين­ منظور عضو هيأت علمي پیشنهاده طرح موردنظر خود را در سامانه پویا تكميل و به مدیر گروه ارسال مي­ نمايد و شوراي گروه نيز به لحاظ عدم وجود عناوين و موارد مشابه، طرح را بررسي و مدير گروه طرح پيشنهادي را به معاون پژوهش و فناوری دانشكده ارجاع مي­ نمايد.

طرح يادشده در شوراي پژوهش و فناوری دانشكده مطرح و به منظور تناسب هزينه­ ها مورد بررسي قرار مي­ گيرد. و در صورت تایید جهت بررسی و تایید نهایی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال می گردد.

  در حال حاضر سقف اعتبار طرح هاي پژوهشي شماره 2، سي­ ميليون ريال ( در موارد خاص چهل ميليون ريال) و شماره 1، شصت میلیون ریال ( هشتاد میلیون ریال) می باشد.

 تعداد طرح هاي جاري هم زمان هر عضو هيأت علمي به­ عنوان مجري 4 و به عنوان  همكار 5 می باشد.

نحوه پرداخت اعتبار اين طرح ها نيز براساس مفاد آيين­ نامه طرح پژوهه صورت مي­ پذيرد. پرداخت اعتبار تامین تجهیزات و مواد آزمایشگاهی متناسب با پیشرفت طرح خواهد بود و اعتبار حق التحقیق و هزینه های پرسنلی پس از خاتمه طرح صورت می گیرد.

1-1) نحوه پرداخت و مدارك مثبته اسناد حسابداري

پس از ارائه تصويب­ نامه امضا شده توسط مجري پرداخت اعتبار براساس آن توسط حسابداري دانشكده صورت مي­ گيرد.

اعتبار مربوط به حق ­التحقيق و هزینه های پرسنلی طرح، پس از خاتمه طرح و بر اساس مصوبه سامان دهی پرداخت حق التحقیق قابل پرداخت می باشد. بديهي است جهت درخواست اعتبار، تکمیل و ارائه کاربرگ مربوط ضروري است.

کاربرگ درخواست ارائه شده به همراه مدارك و مستندات مربوط پس از تأييد معاون پژوهش و قناوری دانشكده و كسر اعتبار درخواستي از پژوهه مجري و ثبت در پرونده پژوهه نامبرده (توسط كارشناس پژوهش و فناوری دانشكده)، به حسابداري دانشكده ارجاع مي­ گردد. نكته قابل توجه اينكه كليه پرداخت­ ها در حسابداري دانشكده صورت مي­­ پذيرد.

به­ منظور تسهيل در پرداخت اعتبار مصوب تجهيزات و مواد آزمايشگاهي، و در صورت عدم امكان ارائه فاكتور، حداکثر سي ­درصد اين اعتبار با تنظيم صورت جلسه كه حاوي درخواست مجري، تأييد معاون پژوهش و فناوری و حسابدار دانشكده مي­ باشد، قابل پرداخت خواهد بود.

2) طرح هاي پژوهشي شماره 3 (پايان­ نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری)

با اجرايي شدن طرح پژوهه، اعتبار طرح هاي شماره 3 نيز افزايش يافت. اعتبار اين طرح ها جهت پايان ­نامه كارشناسي ارشد سه ميليون ريال و رساله دكتري ده ميليون ريال تعيين گرديد.( در رشته های نظری این ارقام به ترتیب یک میلیون و دویست هزار و سی میلیون ریال می باشد . ) اعتبار طرح هاي شماره 3 تا ميزان فوق­­­ الذكر از محل اعتبارات متمركز معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تأمين و پرداخت خواهد شد.

علاوه براين براي پايان­ نامه دانشجويان كارشناسي ارشد با در نظر گرفتن اعتبار فوق الذکر تا سقف سی ميليون ريال و براي دانشجويان دكترا نيز تا سقف یک صد ميليون ريال از محل اعتبار پژوهه استاد(ان) راهنما و مشاور(ان) مي­ تواند به اعتبار فوق­ الذكر افزوده شود. البته این اعتبار صرفاً به منظور تأمين تجهيزات و مواد آزمايشگاهي بوده و براي پرداخت آن ارائه فاكتور و قبض انبار ضروري است.

بنابراين سقف اعتبار طرح هاي شماره 3 در مقطع كارشناسي ارشد تا سی ميليون ريال و در مقطع دكترا تا یک صد ميليون ريال قابل افزايش مي­ باشد.

براساس مفاد آيين­ نامه طرح پژوهه پرداخت اعتبار طرح هاي شماره 3 پس از صدور تصويب­ نامه طي دو قسط صورت مي­ گيرد. قسط اول در شروع طرح و پس از ارائه تصویب نامه و قسط دوم پس از خاتمه طرح و ارائه صورتجلسه دفاع از پايان­ نامه یا رساله.

چنانچه اعتبار مصوب، به منظور اجراي پايان‌نامه در اختيار دانشجو قرار گيرد، در صورت ارائه گواهي لازم مبني بر اينكه دانشجو تمام‌وقت بوده و درآمد ديگري ندارد، اعتبار مصوب طرح شماره 3 معاف از كسر ماليات خواهد بود.

1-2) مدارك مثبته اسناد حسابداري

     نكته قابل توجه در طرح هاي شماره 3 مدارك مثبته اسناد حسابداري است. در اين طرح ها برحسب رشته تحصيلي دانشجويان نحوه ارائه مدارك مثبته متفاوت است. پرداخت اعتبار براي رشته­ هاي تجربي تا سقف اعتبار مصوب در طرح پژوهه ( سه ميليون ريال براي دانشجويان كارشناسي ارشد و یک صد ميليون ريال براي دانشجويان دكتري و براي رشته­ هاي نظري در مقطع كارشناسي ارشد تا یک ميليون و دویست هزار ريال و مقطع دكتري تا سه ميليون ريال ) قابل پرداخت خواهد بود. و پرداخت بيش از اين اعتبار تا سقف تعيين شده صرفاً با ارائه فاكتور تجهيزات و مواد آزمايشگاهي و قبض انبار مقدور خواهد بود.

به­ عبارت ديگر چنانچه در رشته­ هاي نظري پايان­ نامه مقطع كارشناسي ارشد بيش از یک ميليون و دویست هزار ريال و در مقطع دكتري بيش از سه ميليون ريال تعريف شود پرداخت اعتبار مازاد صرفاً جهت تأمين تجهيزات و مواد آزمايشگاهي و با ارائه فاكتور و قبض انبار صورت مي­ گيرد.

3) شركت در مجامع علمی معتبر جهت ارائه مقاله

با اجراي طرح پژوهه و با استناد به آخرين مصوبات شوراي پژوهش و فناوری دانشگاه هزينه شركت اعضاي هيأت علمي در مجامع علمی معتبر داخل و خارج از كشور ,كارگاه­ ها و دوره ­هاي كوتاه­ مدت آموزشي و پژوهشي از محل اعتبار پژوهه قابل پرداخت خواهد بود.

       هزينه‌هاي مربوط به شركت اعضاي هيأت علمي در مجامع علمي معتبر خارج از كشور جهت ارائه مقاله اعم از هزينه ثبت‌نام، بليط رفت و برگشت، حق مأموريت و ... از محل اعتبار پژوهه و تا سقف اعتبار مصوب، با توجه به آخرين مصوبات مربوط پرداخت خواهد شد.

سقف اعتبار قابل پرداخت براي حضور اعضاي هيأت علمي در مجامع علمي داخل كشور توسط شوراي پژوهش و فناوری دانشگاه تعيين مي‌شود.

در مجامع علمي خارج از كشور هزينه رفت و برگشت صرفاً هزينه بليط صادره از مشهد به مقصد و بالعكس، كه توسط شركت­ هاي داخلي و در قالب يك بليط صادر مي­شود را شامل مي­ شود.

ضمناً چنانچه طبق مفاد آيين­نامه «اعزام اعضاي هيأت علمي به مجامع علمي خارج از كشور» حكم مأموريت عضو هيأت علمي با كمتر از صددرصد (85% يا 60%) صادر گردد، پرداخت هزينه بليط اياب و ذهاب از محل اعتبار پژوهه عضو هيأت علمي نيز تابع اين درصد خواهد بود.

به عبارت ديگر چنانچه حكم با 85%  صادر گردد، 85% هزينه بليط از محل اعتبار پژوهه قابل پرداخت است.هزينه شركت در مجامع داخل كشور نيز بر اساس آخرين مصوبات از محل اعتبار پژوهه قابل پرداخت مي باشد. 

نظر به اينكه پرداخت حق ثبت­ نام و احياناً بليط توسط حسابداري معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صورت مي­گيرد، لذا پس از پرداخت اعتبار در وجه عضو هيأت علمي، اعتبار پرداختي توسط حسابداري معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جهت كسر از اعتبار پژوهه عضو هيأت علمي به معاون پژوهش و فناوری دانشكده اعلام مي­ گردد.

4) هزينه چاپ مقاله JCR

هزينه چاپ (page charge) مقاله در نشریه های فهرست JCR ( نشریه های ISI دارای ضریب تاثیر) نيز از محل اعتبار پژوهه قابل پرداخت مي­ باشد. پس از بررسي مقاله براساس مفاد آيين­ نامه مربوط، ميزان هزينه چاپ قابل پرداخت تعيين خواهد شد.

اين پرداخت نيز توسط حسابداري معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صورت گرفته و ميزان آن جهت كسر از اعتبار پژوهه عضو هيأت علمي به معاون پژوهش و فناوری دانشكده ابلاغ مي­ گردد.

ارائه فاكتور يا رسيد پرداخت از مراجع ذيربط به­ عنوان مدارك مثبته اسناد حسابداري ضروري است.

5) حق عضويت در مجامع علمي

   حق عضويت در مجامع علمي داخل و خارج از كشور از محل اعتبار پژوهه قابل پرداخت می باشد. در اين مورد نيز ارائه فاكتور و يا رسيد پرداخت از مراجع ذيربط به­ عنوان مدارك مثبته اسناد حسابداري ضروري است.

در تمام موارد فوق (شركت در كنفرانس­ ها، كارگاه­ ها، هزينه چاپ مقاله و حق عضويت در مجامع علمي) مراتب از طريق معاون پژوهش و فناوری دانشكده به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارجاع و پس از بررسي لازم كه بااستناد به آيين­ نامه ­هاي مربوط صورت مي­ گيرد اعتبار قابل پرداخت تعيين خواهد شد.

6) خرید تجهیزات آزمایشگاهی سرمایه ای

امتيازات ويژه

در راستاي تجليل و تقدير از پژوهشگران برتر و اساتيد برجسته دانشگاه به ميزان مندرج در ذيل به اعتبار پژوهه ايشان اضافه خواهد شد.

بديهي است پس از كسب اين عناوين در هر سال، افزايش مورد نظر در اعتبار پژوهه سال آينده لحاظ خواهد شد.

استاد نمونه كشوري                                        معادل 50 درصد اعتبار پژوهه

پژوهشگران برتر كشوري (رتبه اول)                     معادل 50 درصد اعتبار پژوهه

پژوهشگران برتر كشوري (رتبه دوم)                     معادل 30 درصد اعتبار پژوهه

پژوهشگران برتركشوري (رتبه سوم)                    معادل 20 درصد اعتبار پژوهه


8921 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.