معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

آيين‌نامة برگزاري كرسي‌هاي نقد

ماده یک، تعاریف

نقد: استقرايِ مستدّل، متقن و مستند مجموعة محاسن و معايب يك مكتب، نظريه‌ يا اثر علمي در مسير ابطال يا تكميل آن نظريه، با رعايت ادبيات رشتة علمي مربوط و منطق و اخلاق نقد كه از چارچوب نظري و ساختار علمي روشن برخوردار باشد.

کمیته داوران: به مجمعي از خبرگان علمي در حوزه‌ا‌ي خاص اطلاق مي‌شود كه براي ارزيابي روشمند و علمي نظريه با پيشنهاد دستگاه مجري و تأييد دبیرخانه هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره، تعيين مي‌شوند.

سازمان مجری: به دانشگاه یا مؤسسه علمی معتبری اطلاق می‌شود که درصدد برگزاری کرسی‌ها می‌باشد.

ماده دو، خط‌مشي‌هاي کلی در برگزاری کرسی‌ها

1. تحفظ بر رعايت نصابنامه‌هاي علمي و فني معتبر در ارائة نقد و مدیریت کرسی،

2. التزام به اخلاق پسنديدة علمي در نقد و نقل  آرا،  اشخاص و آثار،

3. پرهيز از ورود به نزاع‌هاي غيرعلمي و مجادلات روزمرة اجتماعي،

4. اهتمام به روزآمدی و کارایی مباحث و نیز تحقق حداقل یکی از اهداف تاسیس هیأت ( مندرج در نظامنامه هیأت).

ماده سه، ویژگی‌های صاحبان نقد

1. داشتن تحصيلات یا مطالعات عالي حوزوي یا دانشگاهي،

2. برخورداری از اثر علمی و رشتة تحصيلي يا تحقيقاتي مرتبط با موضوع کرسی،

3. آشنايي و اشراف بر نظريات و ديدگاه‌هاي مطرح در زمينة موضوع مورد بحث،

4. داشتن قدرت نقد، تجزيه و تحليل علمي در رشتة مورد بحث.

ماده چهار، نحوة احراز صلاحيت ناقد و نقد جهت برگزاری کرسی

به منظور تشخيص صلاحيت علمي صاحبان نقد، و نیز قابلیت نقد جهت طرح در کرسی، صاحب نقد ابتدا باید طرحنامة مخصوص[1] را تكميل کند. پس از بررسي طرحنامه از سوي کمیته داوران و در صورت لزوم بررسی دقیق، محتواي آن در نشستي متشکل از کمیته داوران و صاحب نوآوری یا نظریه، کرسی برگزار خواهد شد. شايان ذكر است، برگزاري كرسي‌، صرفاً با امضاي دو سوم اعضاي کمیته داوران و تأييد دبيرخانة هيأت ممكن خواهد بود.

ماده پنج، تركيب و نحوة تشكيل و فعاليت کمیته داوران

کمیته داوران دربارة هر نقد، به‌صورت جداگانه، به پيشنهاد دستگاه مجري و تأييد دبیرخانه هيأت براساس شرايط زير تشكيل خواهد شد:

الف) عضويت حداقل 3 و حداكثر 5 تن از صاحب‌نظران برجسته رشتة مربوط و برخوردار از شرايط زير كه از ميان اعضا يك نفر به عنوان دبیر با رأی اکثریت انتخاب خواهد شد:

1.  داشتن تحصیلات یا مطالعات عالی دانشگاهی یا حوزوی،

2. داشتن حداقل يك اثر علمي قابل قبول در موضوع نوآوری،

3. برخورداري از صلاحيت‌هاي اخلاقي لازم و غيرذي‌نفع بودن،

4. داشتن آشنایی کافی با ضوابط و فرایند برگزاری کرسی‌ها.

ب) جلسات کمیته داوران براي بررسي موارد زير و با حضور اكثريت اعضا تشكيل مي‌گردد:

1. بررسي و تصويب طرحنامه و تأييد صلاحيت صاحب نقد،

2. بررسی صلاحیت ارزیابان نقد،

3. تأیید صلاحیت مدیر کرسی و تعیین نحوه مدیریت علمی آن،

4. جع‌بندی و ارزیابی نقد در زمان برگزاری کرسی،

5. امتیازدهی.

تبصرة 1: در صورت لزوم، كميته داوران از صاحب‌‌ نقد و ارزیابان آن، جهت ارائة توضيحات تكميلي دربارة طرحنامه و توجيه درخصوص نحوة برگزاري كرسي، دعوت به عمل خواهد آورد.

تبصرة 2: کمیته داوران مي‌تواند حین برگزاری كرسي، بدون هرگونه داوري و قضاوت، به طرح سؤالاتي از صاحب‌نقد مبادرت نمايد.

تبصرة 3: وظيفة دبير کمیته داوران، برگزاري نشست‌هاي کمیته، انجام رأي‌گيري، تهية صورتجلسات و ابلاغ مصوبات خواهد بود.

تبصرة 4: پرداخت حقوق مادی اعضاي کمیته داوران بر عهده دستگاه مجری خواهد بود.

ماده شش،  نحوة برگزاري كرسي‌ها‌ي نقد

برنامة جلسات كرسي‌ها به شرح زير خواهد بود:

الف) قرائت كلام‌الله مجيد،

ب) خيرمقدم و اعلام برنامه،

ج) دعوت از صاحب‌ نقد و  نيز کمیته داوران و ارزیابان جهت قرارگرفتن در جايگاه،

د) سخنراني صاحب‌نقد در سرفصل‌های زير،

1. تعريف اصطلاحات كليدي،

2. تبیین روش‌شناسی نقد،

3. توصیف مسالة اصلي و موضوع نقد،

4. شرح و تبيين نقد،

5. بیان تفاوت نقد با نقدهای قبلی،

6. نتيجه‌گيري و اعلام آثار و نتايج نقد.

ه‍( سخنراني ارزیاب اول و دوم در بخش‌هاي زير:

1. ارزیابی روش‌شناسی نقد،

2. تبيين نقاط قوت،

3. تبيين نقاط ضعف،

4. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري.

و) پاسخ صاحب‌نقد به ارزیابان براساس بخش‌هاي زير:

1. اشكالات مربوط به روش شناسی نقد،

2. اشكالات مربوط به نقاط ضعف،

3. نتيجه‌گيري.

ز) طرح پرسش كتبي يا شفاهي از سوي حضّار،

ح) پاسخ صاحب نقد به پرسش‌هاي حضّار،

ط) طرح سؤالات کمیته داوران،

ي) پاسخ صاحب‌نقد به سؤالات کمیته داوران،

ك) اعلام پايان جلسه از سوي مدیر کرسی.

تبصرة 1: براي ادارة كرسي مدیر توانایی از سوی دستگاه مجری ـ پس از تأیید کمیته داوران ـ به‌کار گرفته خواهد شد و وظيفة مدير، تبیین و اجرای ضوابط مربوط به ماده شش این آیین‌نامه، تنظیم و نگهداري وقت و اعلام سؤالات كتبي حضّار مي‌باشد.

تبصرة 2: دستگاه مجری به شناسایی و معرفی دو ارزیاب جهت ارزیابی نقد در کرسی به کمیته داوران جهت تأیید، مبادرت خواهد کرد. ویژگی‌های علمی ارزیابان با ویژگی‌های صاحب نقد مندرج در ماده سه این آیین‌نامه یکسان خواهد بود.

تبصرة 3: كرسي‌ها صرفاً طی دعوت رسمي و با حضور جمعي از استادان و فضلاي حوزه و دانشگاه و دانشجویان مقاطع عالی بر حسب تخصص یا رشته مربوط به موضوع نقد برگزار مي‌شوند و امکان طرح سؤالات كتبي يا شفاهي حضّار منوط به ثبت‌نام قبلي است.

ماده هفت،  نحوة امتيازدهي

امتيازدهي كرسي‌ها به شرح زير صورت خواهد گرفت:

جمع امتيازاتي كه حضّار مي‌دهند طبق نمون‌برگ نظرخواهي معتبر و جمع امتيازات کمیته داوران به ترتيب زير لحاظ خواهند شد:

1. معدل امتيازات حضّار همراه با نمون‌برگ معتبر و امضا، به دبير کمیته داوران تحويل خواهد گرديد و در صورتجلسه منعکس خواهد شد.

2. جمع امتياز کمیتة داوران براساس نمون‌برگ نظر‌خواهي معتبر همراه با امضا، نمرة 100 خواهد بود.

تبصرة 1: از میان حضّار تنها افرادی مي‌توانند به اظهارنظر در نمون‌برگ مبادرت نمايند كه از شرايط مذكور در تبصرة 3 ماده شش این  آیین نامه برخوردار باشند.

تبصرة 2: مجموعة امتيازات از سوي کمیته داوران تأييد و در قالب صورتجلسه‌اي به امضاي اکثریت اعضاي کمیته مزبور خواهد رسید.

3. از مجموع 100 امتياز، درجة نقد به شرح زير از سوي کمیته داوران اعطا خواهد شد:

الف) 90 تا 100: عالي

ب) 70 تا 90: خوب

ج) 50 تا 70: متوسط

د) زير 50: ضعيف

مادة هشت، نحوة تأييد و حمايت از سوی هیأت

1. پس از اعطاي امتياز از سوي کمیته داوران، دبيرخانه هیأت گواهي صرفاً براي كرسي‌هاي حائز رتبة عالي، خوب و متوسط، در سربرگ‌هاي مخصوص گواهي صادر خواهد نمود.

2. پس از تعیین امتیاز هر کرسی، به شرح زير از صاحب‌ نقد حمايت به‌عمل خواهد آمد:

الف) معرفی رسمی به هیأت‌های ممیزه دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشی جهت اعطاي امتیازات قانونی،

ب) معرفی رسمی به بنیاد ملی نخبگان جهت برخورداری از حمایت‌هاي مادی و معنوی بنیاد برابر مقررات،

ج) انتشار نتایج کرسی یا مقاله صاحب نقد در فصلنامه علمی و پایگاه اطلاع‌رسانی هیأت،

د) تقدیر در جشنواره‌ای خاص که در راستای اهداف هیأت حمایت از کرسی‌ها برگزار خواهد شد.

تبصرة 1: دبیرخانه هیأت، در صورت درخواست کتبی دستگاه مجری، براي تأمین بخشی از هزینه برگزاری کرسی مساعدت خواهد نمود.

تبصرة 2: صاحبان نقد و ارزیابان، به‌هنگام برگزاري جلسات كرسي‌هاي نقد در بيان دیدگاههای خود از آزادي كامل برخوردارند و دبیرخانه هیأت و دستگاه مجری، موظف خواهند بود جهت تأمین امنیت و مصونیت قضایی آنان ـ مادام که با آیین‌نامه برگزاری کرسی‌ها منطبق باشد، پيگيري كنند.

تبصرة 3: دبیرخانه هیأت براساس ارزیابی جداگانه ، از دستگاههای مجری که در برگزاری و مدیریت کرسی از امتیاز بالایی برخوردارشده باشند تقدیر به عمل خواهد آورد و امتیاز مزبور را جهت ترتیب اثر به مراجع قانونی منعکس خواهد كرد.

ماده نه

این آیین‌نامه در نه ماده و ده تبصره در تاریخ 28/9/84 به تصویب هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره رسید.

5379 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.