معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

 

 

 

طرحنامه ويژه‌ي كرسي‌هاي نوآوري

 

 

حوزه‌ي علمي بحث: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عنوان نوآوري: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نام نوآور:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 


ضميمه شماره يك آيين‌نامه برگزاري كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره

توجه:

 

1- لطفا همراه با طرحنامه های ارسالی تقاضا می شود رزومه کامل با مشخصات درخواستی زیر را به پیوست ارسال نمایید تا طرحنامه هر چه سریع تر در دستور قرار گیرد.

2- طرحنامه های ارسالی یا باید از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاهها، حوزه ها و مؤسسات علمی رسمی و معتبر باشند و یا از پیش در یکی از مجلات دارای اعتبار علمی پژوهشی یا علمی ترویجی به چاپ رسیده باشند  و نسخه ای از مقاله چاپ شده و صفحه شناسنامه مجله به همراه طرحنامه ارسال گردد- وگرنه طرحنامه مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 

لطفا مشخصات زیر را کامل و دقیق پاسخ دهید:

نام و نام خانوادگي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سطح تحصيلات: . . . . . . . . . .  .رتبه علمی: . . . . . . . . . . . . . .   

رشته تحصیلی و حوزه‌تخصص: . . . . . . . . . . . . . . . .  عنوان طرحنامه کرسی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نوع کرسی پیشنهادی(نظریه، نوآوری، نقد و مناظره): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دانشگاه/پژوهشگاه/حوزه و مؤسسه علمی محل عضویت هيأت علمي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نام مجله معتبر علمی که مقاله حاصل تحقیق پیشتر آنجا به چاپ رسیده است: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حداقل پنج نفر از صاحبنظران و متخصصان در زمینه موضوع طرحنامه خود را با توجه به ابعاد علمی طرحنامه معرفی نمایید: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نشاني  منزل: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نشانی محل كار و تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  

تلفن همراه: . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن ثابت: . . . . . . . . . . . . فاكس: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

وب‌سايت (URL): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پست الكترونيك (Email): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

لطفاً‌ پاسخ پرسش‌هاي زير را به صورت كامل و دقيق مرقوم فرماييد.

1.      لطفاً مسأله‌ي اصلي را كه نوآوري ،‌ ناظر به حل آن است تبيين فرماييد؟


 

 

 

 

 

 

2.      لطفاً پيشينه‌ي بحث را تشريح فرماييد.

 

 

 

3.     
كلمات كليدي نوآوري را به اختصار مرقوم فرماييد.

 

4. مباني فلسفي نوآوري چيست؟ به اختصار شرح فرماييد:

 

  

 


5. لطفاً‌ اصول و اجزاء نوآوري (تبيين امهات مدعا) را به صورت فشرده ارائه فرماييد.


 


 

 

 

 

 

 


6. به نظر جناب‌عالي، پيامدها و دست‌آورد نوآوري (آثار علمي و كاربردي مترتب بر آن) چيست؟

 

7. لطفاً ادلـّه‌ي نوآوري را به صورت منقح تبيين فرماييد.


 

 

 

 


 

 

8. از نظر جناب‌عالي نقطه برجسته در نوآوری شما که در دیگر نوآوری های دارای مبنای موضوعی مشترک یا واحد وجود ندارد، كدام است؟

 

 


 

 

 

9. سير تاريخي پيدايش و تكون نوآوري  خود را (حدالامكان با ذكر زمان و مراحل عمده‌ي آن) مرقوم فرماييد.

 

 

 

 

 

 


10.آيا اين نوآوري ، به اجمال يا تفصيل، در مجله يا كتاب ارائه گرديده است؟ (نشاني آن را مرقوم داريد.)

 

 

 

11. آيا تاكنون نوآوري مورد نقد قرار گرفته است؟ (نشاني آن را مرقوم فرماييد)

 

 

 

12. اگر نكات ديگري را لازم ميدانيد مرقوم نماييد.

نظر كميته داوران:

 

 

 

 

امضاء دبير كميته داوران:

نظر دبيرخانه هيات حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره

 

 

 

 

امضاء دبير هيات

 

 

 

 

 

 

 

 

5404 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.